PO
Nieuws

Subsidies voor cultuuronderwijs, welke zijn er?

Cultuur & School Utrecht
20 oktober 2023
Subsidies voor cultuuronderwijs
Laat als eerste een reactie achter

Elk jaar is het weer een puzzel bij het opstellen van het cultuur- of activiteitenplan. Hoe krijg je een rijk en gevarieerd cultuurprogramma voor de leerlingen en leraren binnen het budget dat er is? En hoeveel budget voor cultuuronderwijs is er eigenlijk? We zetten in dit artikel de mogelijkheden op een rij.

Cultuur voor Ieder Kind
Alle scholen (PO en VO) in de stad Utrecht kunnen gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling Cultuur voor Ieder Kind. Deze  wordt per kalenderjaar verstrekt en dient uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie is, door het schoolbestuur te worden aangevraagd.

Voor kalenderjaar 2023 is er per leerling €31,37 en voor kalenderjaar 2024 is er per leerling €33,12 beschikbaar voor cultuuronderwijs. Je maakt hiervoor een activiteitenplan en begroting voor het volgende kalenderjaar. Het schoolbestuur verdeelt het geld over de scholen.

Op de website van Gemeente Utrecht is de subsidieregeling Cultuur voor Ieder Kind te vinden onder Verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen. Voor specifieke vragen over de voorwaarden, of de aanvraag zelf kun je contact opnemen met de gemeente. Cultuur & School Utrecht kan meedenken over de inhoud van het activiteitenplan

Lumpsum
Per kalenderjaar ontvangen basisscholen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap één budget voor alle schoolkosten. Daarvan was tot 2023 een bepaald bedrag geoormerkt voor cultuureducatie. Per januari 2023 is de wet Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs voor de berekening van de lumpsumgelden voor scholen ingegaan. Lees daarover meer op de website van het LKCA.

In deze zogenoemde Lumpsum zijn de kosten opgenomen voor personeel, leermiddelen, deskundigheid, schoolontwikkeling en ook cultuureducatie. Tot 2022 omschreef het Rijk welk bedrag vanuit de lumpsum gereserveerd kon worden voor cultuureducatie. Sinds kalenderjaar 2023 is dit komen te vervallen. Icc’er en directie beslissen nu samen welke bedrag beschikbaar is voor cultuureducatie en leggen dit vast in een begroting. Als richtlijn kan je het bedrag aanhouden dat tot 2022 werd gehanteerd: €26,60 per leerling (Prestatiebox en VELO gelden).

TIP voor cultuurcoördinatoren: maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor Londo en prestatiebox. Leg dit tijdig voor aan de directie, zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en de -begroting.

Particuliere en overheidsfondsen
Verschillende particuliere en overheidsfondsen verlenen subsidies voor activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs. Kijk hier voor meer informatie over deze en andere landelijke subsidies voor cultuuronderwijs voor het PO.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Vanuit het Rijk is er ook het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is bedoeld voor ontwikkeling en verankering van cultuur in het onderwijs. In Utrecht wordt deze subsidieregeling vormgegeven door Creatief Vermogen Utrecht.

Deskundigheidsbevordering
Een leraar heeft volgens de CAO per schooljaar recht op een professionaliseringsbudget van €500 en 2 uren per werkweek naar rato van de werktijdfactor. Dit geld kan dus ook collectief ingezet worden om (een deel van) het team verder te scholen in deskundigheid rondom cultuuronderwijs. Wil je als cultuurcoördinator iets organiseren met een externe deskundige? Dat kan worden bekostigd vanuit de subsidie Cultuur voor Ieder Kind, maar ook vanuit het schoolbudget. Bekijk hier de trainingen en workshops die worden aangeboden door onze culturele partners.

Middelen aanpak werkdruk
Het kabinet stelt structureel geld beschikbaar om de werkdruk binnen het primair onderwijs te verminderen. Dit kunnen scholen inzetten zodat de leerkrachten een wezenlijk verschil in de klas merken. Jaarlijks moet het plan voor deze middelen door het team worden goedgekeurd. Een vakleerkracht cultuuronderwijs zou uit deze gelden betaald kunnen worden, maar ook een (culturele) training of teamactiviteit. Lees hier meer over de Toolbox Werkdrukmiddelen.

Tot juli 2023 konden scholen ook subsidie bij Utrecht Leert aanvragen in het kader van de Experimenteerregeling, met een maximale bijdrage van €16.000. Aanvragen gedaan ná 1 juli worden alleen in behandeling genomen als het budget nog toereikend is.

Ouderbijdrage
De school kan er voor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage in te zetten voor culturele activiteiten of het vervoer naar activiteiten buiten school.

Wat kost een culturele activiteit ongeveer?
Op onze website kun je zoeken op culturele activiteiten van Utrechtse cultuuraanbieders die passen bij jouw leerlingen. Hierbij staan ook de prijzen vermeld. Cultuur & School Utrecht is een stichting zonder winstoogmerk en verdienmodel. Wij rekenen geen kosten voor onze dienstverlening en berekenen de tarieven voor activiteiten van cultuuraanbieders en busritten van vervoerders één op één door aan scholen. De verschillende vervoerstarieven vind je op deze pagina onder het kopje Vervoer.

Podiumbezoeken op locatie (theatervoorstellingen of concerten) kennen in principe een vast tarief per leerling van €8. Begeleiders bij activiteiten op locatie (een museum- of podiumbezoek) betalen geen entreekosten.

Begrotingsformat
Wil je overzicht wat je voor jouw school kan uitgeven aan cultuur? Dit begrotingsformat helpt je op weg.

Updates, advies en informatie
Op ons Kennisplatform vind je al het nieuws over regelingen en subsidies. Als je je abonneert op onze Kennisplatform-nieuwsbrief ontvang je het laatste nieuws direct in je mailbox.  

Wist je dat?
… onze consulenten je graag ondersteunen of adviseren op gebied van subsidies, het kiezen van activiteiten of het maken van je cultuurplan? Staat je vraag er niet tussen, of kom je er niet uit? Stuur een e-mail met je vraag naar consulent@cultuurenschoolutrecht.nl.

Foto/video credit
KindelMedia

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Ik ontvang graag het nieuws van Cultuur & School Utrecht & updates van het Kennisplatform: