Privacy verklaring

Cultuur & School Utrecht

Cultuur & School Utrecht, gevestigd aan Ganzenmarkt 14 3512 GD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Cultuur & School Utrecht
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht
030-7116229

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cultuur & School Utrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cultuurenschoolutrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cultuur & School Utrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden je te abonneren op onze nieuwsbrief;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in ons plansysteem Planned Culture;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren als je het contactformulier hebt ingevuld of ingeschreven staat in ons plansysteem Planned Culture;
  • Je te informeren over wijzigingen betreffende onze dienstverlening;
  • Het afhandelen van jouw betaling als je activiteiten hebt afgenomen via ons plansysteem Planned Culture.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cultuur & School Utrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cultuur & School Utrecht) tussen zit. Cultuur & School Utrecht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Het plansysteem Planned Culture om culturele activiteiten en indien van toepassing vervoer voor je in te plannen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cultuur & School Utrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee maanden voor het contactformulier (naam en e-mailadres), tot wederopzegging voor de nieuwsbrief (naam en e-mailadres) en de wettelijke bewaartermijn voor statistische doeleinden in ons Plansysteem (naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres).

Delen van persoonsgegevens met derden

Cultuur & School Utrecht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cultuur & School Utrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cultuur & School Utrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cultuurenschoolutrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cultuur & School Utrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cultuur & School Utrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 030-7116229 of via info@cultuurenschoolutrecht.nl