Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. “Algemene Voorwaarden”, deze set algemene voorwaarden van Cultuur & School Utrecht.
2. “Cultuur & School Utrecht”, de Stichting Coördinatie Cultuureducatie Utrecht.
3. “School”, de wederpartij van Cultuur & School Utrecht, zijnde een rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een school.
4. “Activiteit”, de educatieve activiteit die door de Cultuuraanbieder wordt verricht, waaraan leerlingen en/of professionals van de School deelnemen.
5. “Cultuuraanbieder”, een derde partij, zijnde een rechtspersoon handelend in de uitoefening van een cultuurbedrijf of -instelling of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een cultureel beroep of bedrijf, verantwoordelijk voor de uitvoering van Activiteiten.
6. “Overeenkomst”, de overeenkomst van opdracht tussen Cultuur & School Utrecht als opdrachtnemer en de School als opdrachtgever, ten aanzien van de uitvoering van Activiteit en – indien van toepassing – het vervoer door de Vervoerder.
7. “Vervoerder”, een derde partij, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, verantwoordelijk voor het vervoer (heen en terug) van de leerlingen en/of professionals van de School naar de locatie van de Activiteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, inclusief vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de School wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Cultuur & School Utrecht is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval van wijzigingen zal Cultuur & School Utrecht de School hiervan tijdig op de hoogte brengen en laten weten per wanneer de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
3. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
4. Naast deze Algemene Voorwaarden van Cultuur & School Utrecht zijn ook de (bezoekers)voorwaarden van de desbetreffende Cultuuraanbieder(s) en Vervoerder(s) op de Overeenkomst van toepassing. Voor de specifieke voorwaarden van Cultuuraanbieder(s) verwijzen wij naar hun organisatiepagina(‘s) op onze website en van Vervoerder(s) naar de website van U-OV en Pouw Vervoer.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een Overeenkomst tussen Cultuur & School Utrecht en de School komt tot stand door inschrijving van de School voor Activiteiten via het plansysteem op de website van Cultuur & School Utrecht en is geldig gedurende het schooljaar waarvoor de School zich inschrijft.
2. Tussen de Cultuuraanbieder en de School komt geen overeenkomst tot stand met betrekking tot de Activiteiten die de School via Cultuur & School Utrecht afneemt.

Artikel 4. Inschrijving
1. De School kan zich vanaf medio mei voorafgaande aan het nieuwe schooljaar en gedurende het hele schooljaar inschrijven voor het aanbod van de Cultuuraanbieders bij Cultuur & School Utrecht.
2. Na inschrijving stuurt Cultuur & School Utrecht de School een voorlopige bevestiging van de inschrijving, met het verzoek deze binnen vijf werkdagen te accorderen. De voorlopige bevestiging is geen garantie van deelname aan de Activiteit.
3. Bij elke Activiteit kan Cultuur & School Utrecht in overleg met de Cultuuraanbieder een minimum- of maximumaantal deelnemers vaststellen. In geval dat het aantal deelnemers onder het minimum uitkomt, zal Cultuur & School Utrecht zich inspannen voldoende inschrijvingen te genereren opdat de Activiteit door kan gaan.
4. Cultuur & School Utrecht stuurt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk één maand voordat de Activiteit plaatsvindt, de School een definitieve bevestiging of annulering.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Cultuur & School Utrecht bepaalt in gezamenlijk overleg met de School en de Cultuuraanbieder de wijze waarop de Activiteit wordt uitgevoerd.
2. Het contact met de School over de uitvoering van de Overeenkomst verloopt uitsluitend via Cultuur & School Utrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De School draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cultuur & School Utrecht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, binnen de gestelde termijn aan Cultuur & School Utrecht worden verstrekt.
4. Wanneer de Activiteit plaatsvindt op locatie van de School is de School verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de benodigdheden, materialen en/of voorzieningen en het nakomen van overige afspraken, zoals in het gezamenlijk overleg als bedoeld in artikel 5.1 tussen partijen is afgestemd.
5. Wanneer de School niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.3 en 5.4, heeft Cultuur & School Utrecht het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten voorvloeiende uit de niet- of niet-tijdige nakoming van de School, bij de School in rekening te brengen.
6. Wanneer Cultuur & School Utrecht haar verlichtingen opschort wegens een tekortkoming aan de zijde van de School, schort dat de betalingsverplichting van de School niet op.

Artikel 6. Wijziging, opzegging, opschorting en ontbinding
1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Indien deze wijzigingen financiële, kwalitatieve of andere gevolgen heeft stelt Cultuur & School Utrecht de School hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
2. De School mag de Overeenkomst (tussentijds) opzeggen, maar blijft dan de aanvankelijk afgesproken kosten van de Activiteit en – indien van toepassing – het vervoer aan Cultuur & School Utrecht verschuldigd. De reden hiervan is dat Cultuur & School Utrecht op basis van de geaccordeerde bevestiging van de School contractuele verplichtingen aangaat met Cultuuraanbieder(s) en – indien van toepassing -Vervoerder(s).
3. Cultuur & School Utrecht mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden.
– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 7. Overmacht
1. Er is sprake van overmacht als Cultuur & School Utrecht (geheel of gedeeltelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen en nakoming in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht, door een omstandigheid die niet aan Cultuur & School Utrecht te wijten is of aan haar kan worden toegerekend. In aanvulling op artikel 6:75 BW is sprake van overmacht in geval van wanprestaties van de Cultuuraanbieder, de Vervoerder of andere derden, ziekte, ongevallen, overheidsmaatregelen, calamiteiten of een dreiging daartoe, pandemieën, werkstakingen van (ingehuurd) personeel, stroomstoringen of computervirussen.
2. Wanneer sprake is van overmacht stelt Cultuur & School Utrecht de School direct op de hoogte. Cultuur & School Utrecht kan bij overmacht haar verplichtingen opschorten zolang zij hieraan niet kan voldoen. Cultuur & School Utrecht zal zich maximaal inspannen een passend alternatief aan te bieden of de Activiteit op een andere datum of locatie te laten plaatsvinden.
3. Cultuur & School Utrecht is niet verplicht tot vergoeding van enige schade bij overmacht, ook niet als Cultuur & School Utrecht door de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Artikel 8. Betaling
1. Cultuur & School Utrecht stuurt na afloop een factuur naar de School voor de afgenomen Activiteit en – indien van toepassing – het vervoer. De School betaalt de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is afgesproken.
2. Cultuur & School Utrecht kan na het bevestigen van een inschrijving geen prijswijzigingen doorvoeren met uitzondering van de vervoersprijzen. Deze kunnen door de Vervoerder alléén in verband met btw- en/of cao-wijzigingen per kalenderjaar worden verhoogd. Cultuur & School Utrecht zal de School tijdig op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen.

Artikel 9. Klachten
1. Een klacht over de factuur moet binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Cultuur & School Utrecht kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn staat de factuur vast.
2. Overige klachten of vorderingen van de School tegenover Cultuur & School Utrecht vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de School bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de klacht of de vordering. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de School niet op.

Artikel 10. Gegevensverwerking
1. Cultuur & School Utrecht verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacyverklaring. Lees hier de volledige privacyverklaring van Cultuur & School Utrecht.
2. In aanvulling op de privacyverklaring geldt het navolgende. Cultuur & School Utrecht verwerkt persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres van de medewerker(s) van de School in het plansysteem en de daaraan gekoppelde digitale evaluatiesystematiek. Cultuur & School Utrecht gebruikt deze gegevens alleen voor verwerking van de inschrijving, de uitvoering van de Overeenkomst en het optimaliseren van haar dienstverlening. Cultuur & School Utrecht verstrekt deze gegevens aan de betreffende Cultuuraanbieder(s) en – indien van toepassing – Vervoerder(s) zodat zij hun werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De School is aansprakelijk voor schade aan (eigendommen van) Cultuur & School Utrecht, de Cultuuraanbieder, de Vervoerder, hun werknemers en de leerlingen en/of professionals die deelnemen aan de Activiteiten in geval van een tekortkoming of enig ander toerekenbaar handelen of nalaten van de School. De School zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.
2. Cultuur & School Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cultuur & School Utrecht.
3. Cultuur & School Utrecht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. In geval Cultuur & School Utrecht voor aansprakelijkheid is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is verzekerd. Op verzoek geeft Cultuur & School Utrecht inzage in de polisvoorwaarden. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert of Cultuur & School Utrecht voor de aansprakelijkheid niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuur, per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

Artikel 12. Vrijwaring
De School vrijwaart Cultuur & School Utrecht voor alle vorderingen en andere aanspraken van derden (waaronder de Cultuuraanbieder en de Vervoerder) en de daaruit voorvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de School of enig ander toerekenbaar handelen of nalaten van de School, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Aansprakelijkheid).

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Utrecht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2021.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Ik ontvang graag het nieuws van Cultuur & School Utrecht & updates van het Kennisplatform:
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.